ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013

13 stycznia 2010

na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu usług edukacyjnych w zakresie opracowania programu i prowadzenia zajęć przyrodniczych odkrywczo-badawczych – „Odkrywamy Swiat”.

II. Szczegółowy opis zamówienia:

1. Realizacja programu przewidziana jest dla uczniów klas I-III.
2. Opracowany program powinien obejmować 30 godzin lekcyjnych
3. Program przewidziany jest na lata 2013/2014.
4. Kwota za prowadzenie jednej godziny lekcyjnej wynosi 38 zł/brutto brutto

III. Wymagania:

1. Wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem.
2. Umiejętność konstruowania programów zajęć pozalekcyjnych.
3. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przyrody z dzećmi.

IV. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

1. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć danego typu w skali od 0-5 punktów.
2. Wartość merytoryczna oceniana w skali 0-10 punktów.

V. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.

VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej składania:

1. Wykonawca składa ofertę przedkładając informację dotyczącą wykształcenia oraz doświadczenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

VII. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów:

1. W sekretariacie Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON lub przesłanie pocztą na adres:

65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13

VIII. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 15 sierpnia 2013 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).
2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów i instytucji spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON w Zielonej Górze.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Kontakt:

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa SALOMON
65-548 Zielona Góra, ul. Osiedle Pomorskie 13
tel./fax 68 320 77 77, 509-718-024


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców