Wyniki ogólnopolskiego testu „Rozumiem, co czytam. Czytam to, co rozumiem...”

25 marca 2013

Uczniowie klas IV – VI ChSP „Salomon” 8 marca 2013 r. pisali test diagnozujący umiejętność czytania ze zrozumieniem. Test ten zorganizowany został przez Centrum Edukacji Humanistycznej pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Była to już czwarta edycja tej ogólnopolskiej diagnozy.

czytamKażdy z poziomów nauczania miał przygotowany odpowiedni test. Badane umiejętności to: odczytywanie tekstu na poziomie dosłownym i przenośnym, odczytywanie tekstu ikonograficznego (plakaty, rysunki, tabele), wyszukiwanie informacji zawartych w tekście, rozpoznawanie znaczenia wyrazów niezbędnych do zrozumienia, odczytywanie tekstu poetyckiego, publicystycznego, tekstu literackiego, przypisów, czytanie poleceń ze zrozumieniem. Po odczytaniu tekstu uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania z czterema możliwymi odpowiedziami.

Uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki, gratulujemy!

A oto osiągnięcia poszczególnych klas:

  • Klasa IV 86% – stanin bardzo wysoki
  • Klasa V: 83,5% – stanin bardzo wysoki
  • Klasa VI: 67% – stanin wysoki

Stanin to procent poprawnych odpowiedzi dotyczących danej umiejętności lub opanowanych przez ucznia umiejętności w ogóle (może to dotyczyć również klasy, szkoły). Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia lub szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Ta skala jest stosowana w badaniu np. wyników sprawdzianów zewnętrznych. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

nazwa stanina

przedziały wyników
wyrażone w %

1- najniższy

poniżej 4

2- bardzo niski

4-10

3- niski

11-22

4- niżej średni

23-39

5- średni

40-59

6- wyżej średni

60-76

7- wysoki

77-88

8- bardzo wysoki

89-95

9- najwyższy

powyżej 95