Statut Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

27 lutego 2012

STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

Art. 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”
(tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art. 3.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.

Art. 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 6.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

Rozdział II

Cele i formy działalności

Art. 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) pomoc w edukacji dzieci i młodzieży,
3) zakładanie lub pomoc w zakładaniu szkół i przedszkoli,
4) pomoc rodzinom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży zgodnym z filozofią
chrześcijańską, oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego,
artystycznego, fizycznego i duchowego,
5) zakładanie lub pomoc w zakładaniu świetlic, klubów oraz innych placówek służących
dzieciom i młodzieży,
6) prowadzenie działań popularyzujących idee i wartości chrześcijańskie wśród dzieci i
młodzieży,
7) prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym,
8) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) integracji środowiska lokalnego i działalność na jego rzecz,
Strona 1 z 8
11) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
12) realizacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
13) promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie, prowadzenie i wspieranie własnych placówek oświatowo-wychowawczych,
2) prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla nauczycieli i rodziców,
3) prowadzenie poradnictwa i terapii rodzinnej i małżeńskiej,
4) powoływanie dyrektorów, zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących
powoływania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Stowarzyszenie,
5) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w
dziedzinie oświaty i wychowania,
6) wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie artystycznej, sportowej i edukacji zdrowotnej,
7) rozwijanie innych form działalności, służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych,
8) świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących i
pokrzywdzonych,
9) finansowanie nagród i stypendiów dla dzieci szczególnie uzdolnionych,
10) organizowanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i
młodzieży,
11) organizowanie i przeprowadzanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży, których
przesłaniem są wartości chrześcijańskie,
12) organizowanie zbiórek rzeczowych i finansowych, z których środki przekazane zostaną
dzieciom i młodym osobom pokrzywdzonym przez los i ich rodzinom,
13) zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci i młodzieży,
14) współpraca z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów
Stowarzyszenia.
15) prowadzenie działalność gospodarczej, której dochody przeznaczone są na wspieranie
statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności na zaspokajanie potrzeb szkół
założonych przez Stowarzyszenie,
16) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy
międzynarodowej,
17)wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
18) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 10.
Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona jako:
1) działalność odpłatna, w szczególności w dziedzinach: edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury
fizycznej i sportu,
2) działalność nieodpłatna, w szczególności w dziedzinach: działalności charytatywnej, pomocy
ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

Art. 12.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, mająca chrześcijański światopogląd, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
który zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu,
poprzez złożenie deklaracji wraz z pisemnym poparciem 2 (dwóch) członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

Art. 13.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub jednostka
organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Art. 14.
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

Art. 15.
1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd może odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub wspierającego.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Art. 16.
Członkowie zwyczajni mają prawo biernego i czynnego prawa wyborczego organów
Stowarzyszenia oraz korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach
przyjętych przez Stowarzyszenie.

Art. 17.
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
1) postępowanie zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń, obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4) prowadzenia prawego życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami Ewangelii,
5) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu.

Art. 18.
Członkostwo członków zwyczajnych ustaje przez:
1) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu na skutek działań członka sprzecznych ze Statutem
i dobrem Stowarzyszenia, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, niepłacenia składek
przez okres roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez
okres 2 lat,
3) śmierć członka.

Art. 19.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.

Art. 20.
Skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. Zarząd
podejmując uchwałę o skreśleniu osoby z listy członków wspierających kieruje się wytycznymi
zawartymi w Art. 18.2. Statutu.

Art. 21.
Członkowi honorowemu i wspierającemu Zarząd może udzielić prawa do korzystania z urządzeń i
świadczeń Stowarzyszenia. Członek honorowy i wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia
składek członkowskich i nie posiada praw wyborczych. Członkowie honorowi mają nadto prawo
brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Stowarzyszenia.

Art. 22.
Członkostwo honorowe ustaje przez:
1) dobrowolne zrzeczenie się członkostwa,
2) pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia,
3) śmierć członka.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 23.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia jako organ wykonawczy,
3) Komisja Rewizyjna jako organ kontroli i nadzoru,
4) Sąd Koleżeński.

Art. 24.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, są one jednak zobowiązane działać do
czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia, Walnemu
Zgromadzeniu przysługuje prawo kooptacji brakujących członków. Ustępujący członkowie mają
obowiązek kontynuować pełnienie swoich obowiązków do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Art. 25.
Walne Zgromadzenie Członków (zwane „Walnym Zgromadzeniem”) jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku jako zgromadzenie
sprawozdawcze, a co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Walne Zgromadzenie obraduje w
oparciu o uchwalony przez siebie regulamin obrad.

Art. 26.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. O
miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem.

Art. 27.
Walne Zgromadzenie:
1) rozpatruje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
2) decyduje o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) wybiera władze Stowarzyszenia:
a) od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków Zarządu, w tym prezesa,
b) 3 (trzech) członków Komisji Rewizyjnej,
c) 3 (trzech) członków Sądu Koleżeńskiego,
4) w przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Stowarzyszenia powołuje
brakujących członków władz Stowarzyszenia,
5) określa podstawowe założenia do programu działania Stowarzyszenia,
6) uchwala Statut i zmiany Statutu,
7) rozpatruje odwołania w przedmiocie skreśleń i wykluczeń ze Stowarzyszenia oraz odwołania
od decyzji Sądu Koleżeńskiego,
8) nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
9) podejmuje uchwały i postanowienia w innych sprawach będących przedmiotem obrad,
10)decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Art. 28.
Z zastrzeżeniem uchwał, o których mowa niżej w art. 45 i art. 46, uchwały Walnego
Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.

Art. 29.
Podejmowanie uchwał i wybór władz odbywają się w głosowaniu jawnym. Na żądanie co
najmniej 2/3 obecnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie.

Art. 30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:
1) z własnej inicjatywy Zarządu,
2) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
3) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

Art. 31.
1)W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym prezes, wybranych przez
Walne Zgromadzenie.
2)W przypadku wyboru trzech członków Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona:
a) sekretarza,
c) skarbnika,
3)W przypadku wyboru czterech członków Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona:
a) wiceprezesa
b) sekretarza,
c)skarbnika,
4)W przypadku wyboru pięciu członków Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona:
a) wiceprezesa
b) sekretarza,
c) skarbnika,
d) członka.
5) Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej.

Art. 32.
Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego
Zgromadzenia, a w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
3) powołuje, nadzoruje i rozwiązuje placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczowychowawcze
oraz określa ich regulamin działania, o ile nie stanowi inaczej uchwała Walnego
Zgromadzenia,
4) zawiesza w czynnościach kierownictwo placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczowychowawczych
w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości i zaniedbań,
5) powołuje komisje, zespoły i sekcje w celu wykonywania zadań statutowych, nadzoruje i
uchwala regulaminy ich działalności,
6) decyduje o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu ze Stowarzyszenia,
7) określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarz i sprawozdania budżetowe, zarządza
majątkiem Stowarzyszenia, dysponuje jego funduszami oraz ustala wysokość minimalnej
miesięcznej składki członkowskiej, która nie może przekraczać 1,0 % średniej miesięcznej płacy
krajowej,
8) decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
9) podejmuje uchwały o nabywaniu praw i zaciąganiu zobowiązań,
10) składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z działalności Stowarzyszenia.

Art. 33.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona:
1) przewodniczącego,
2) sekretarza,
3) członka.

Art. 34.
Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia,
2) nie podlega w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi, a jej członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
3) składa na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie oraz stawia wniosek o absolutorium dla
ustępującego Zarządu,
4) występuje do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i może żądać
wyjaśnień w kwestiach spornych.

Art. 35.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.

Art. 36.
Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1) sporów między członkami Stowarzyszenia,
2) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia.

Art. 37.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie
30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

Art. 38.
Zakres i tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Członków.

Art. 39.
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
prezesa/przewodniczącego.

Rozdział V

Majątek i fundusze

Art. 40.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 41.
Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
5) dotacje i subwencje,
6) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
7) opłaty i składki uiszczane przez uczestników programów organizowanych przez
Stowarzyszenie,
8) dochody z ofiarności publicznej.

Art. 42.
Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
2) wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

Art. 43.
Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu
pieniężnego, obrotu materiałami i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym
podpisuje w imieniu Stowarzyszenia dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes
lub wiceprezes. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie jednomyślnej
decyzji Zarządu. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie może reprezentować każdy z członków
Zarządu.

Art. 44.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na
prowadzenie działalności statutowej, w szczególności na zaspokajanie potrzeb szkół
założonych przez Stowarzyszenie.
2. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania
koncesji lub innego zezwolenia, Stowarzyszenie podejmie taką działalność po uzyskaniu
stosownej koncesji lub zezwolenia.
3. W prowadzeniu działalności gospodarczej Stowarzyszenie będzie przestrzegało przepisów
prawa dotyczących sprawozdawczości i zobowiązań publicznoprawnych.
4. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację jego celów statutowych.

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 45.
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej
3/4 głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy członków.

Art. 46.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
powziętej większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji majątku
Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Protokolant: Monika Lasege
Przewodniczący obrad: Ewa Wnęk

30.05.2012r


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców