• Zapytanie ofertowe nr 2/2020

  dotyczące zatrudnienia na stanowisku logopeda  w ramach projektu pn. „Utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu Salomon-ek, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”

  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2020 – 31.12.2020.

  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne składa zapytanie ofertowe na objęcie stanowiska logopeda.

  I. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko: logopeda

  II. Szczegółowy opis zamówienia:

  1.Prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi w tym z niepełnosprawnością.

  2.Realizacja zadania przewidziana jest dla dzieci w wieku 2,5 – 6 roku życia.

  3.Udział w realizacji zadania przewidziany jest na okres od 01.02.2020r. Do 31.12.2020r.

  (z możliwością przedłużenia współpracy po zakończeniu projektu).

  III. Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe, kierunkowe do danej specjalizacji.

  2. Doświadczenie w pracy z dziećmi (minimum rok, mile widziane również z dziećmi z niepełnosprawnością).

  3. Osoba zamieszkująca na terenie województwa lubuskiego.

  IV. Ocena ofert:

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

  1. Spełnione warunki formalne – złożenie C V, listu motywacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych : 0 – 1 punktu

  2.Kwalifikacje wymagane na zgłoszone zapytanie : 0 – 1 punktu

  3.Doświadczenie w pracy z dziećmi według potrzeb dzieci w skali: 0 – 5 punktów

  4.Ocena autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 0- 5 punktów.

  V. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.

  VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej składania:

  1.Osoba zainteresowana składa ofertę na zapytanie ofertowe nr 2/2020 przedkładając pisemną informację dotyczącą:

  a) wykształcenia oraz doświadczenia w postaci dokumentów kwalifikacyjnych:

  CV z oświadczeniem o przetwarzaniu danych, list motywacyjny.

  b) po akceptacji części formalnej oferty zostaje zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.

  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

  VII. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  1. W biurze projektu NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK,

  które mieści się w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 103 (I piętro).

  2. Drogą pocztową na adres:

  Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK (budynek szkoły Salomon)

  ul. Rydza Śmigłego 1

  65 – 610 Zielona Góra

  3. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl

  VIII. Termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. (w przypadku rekrutacji uzupełniającej do dnia 29 lutego 2020 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).

  2.Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

  3.Osoby, które wzięły udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie o jej wynikach.

  Kontakt: Projekt: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK

  (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON, pokój nr 103.

  65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1

  tel. 660786709