• Regulamin rekrutacji kadry do Niepublicznego Przedszkola Salomonek  REGULAMIN REKRUTACJI KADRY

  Do projektu „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, prowadzi rekrutację do Projektu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn. Zasady rekrutacji wynikają z założeń konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 i umowy o dofinansowanie nr RPLB.08.01.01-08-0025/18-00.

  2. Komisja Rekrutacyjna

  a. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez wnioskodawcę projektu.

  b. Komisja będzie odpowiedzialna za proces rekrutacji, protokół rekrutacji, poinformowanie o wynikach.

  c. Zapewnione zostanie prowadzenie rekrutacji w pomieszczeniu i budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

  3. Sposób przygotowania oferty.

  a. Osoba zainteresowana składa ofertę na zapytanie ofertowe nr . .. /2019 przedkładając pisemną informację dotyczącą:

  – wykształcenia oraz doświadczenia w postaci dokumentów aplikacyjnych:

  CV z oświadczeniem o przetwarzaniu danych, list motywacyjny.

  b- po akceptacji części formalnej oferty zostaje zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.

  b. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

  4. Formy i miejsce składania ofert.

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  a. Osobiście, w biurze projektu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK,

  które mieści się w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 103 (I piętro).

  b. Drogą pocztową na adres:

  Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK (budynek szkoły Salomon)

  ul. Rydza Śmigłego 1

  65 – 610 Zielona Góra

  c. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl

  5. Termin składania ofert:

  a. Ofertę należy przekazać w terminie od dnia 01.04.2019r.do dnia 31 06. 2019 r., do godz.13:00 (w przypadku nie wyłonienia kandydatów zakłada się rekrutację uzupełniającą do 31.07.2019r.

  b. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z “Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

  c. Osoby, które wzięły udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie o jej wynikach.

  6. Kryteria oceny ofert:

  Komisja Rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

  a. Spełnione warunki formalne : złożenie CV, listu motywacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych : 0 – 1 punktu.

  b. Kwalifikacje wymagane na zgłoszone zapytanie : 0 – 1 punktu.

  c. Doświadczenie w pracy z dziećmi według potrzeb dzieci w skali: 0 – 5 punktów.

  d. Ocena autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 0- 5 punktów.

  e. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.

  8. Powiadomienie o wynikach rekrutacji.

  a. Członek komisji telefonicznie powiadomi kandydatów o wynikach rekrutacji.

  Kontakt: Projekt: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK

  (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON)

  pokój nr 103, I piętro

  65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1,

  kontakt telefoniczny pod numerem:

  tel. kom. 539 689 204

   

  Pobierz powyższe informacje w postaci pliku PDF

  REGULAMIN REKRUTACJI KADRY