• Regulamin naboru dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Salomonek”  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

  Do projektu „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, prowadzi rekrutację do Projektu w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i z zapewnieniem równości szans kobiet i mężczyzn. Zasady rekrutacji wynikają z założeń konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/18 i umowy o dofinansowanie nr RPLB.08.01.01-08-0025/18-00.

  2. W ramach Projektu o którym mowa w pkt. 1 utworzonych zostanie 25 nowych miejsc na terenie miasta Zielona Góra, województwa lubuskiego, dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym, dziewczynek i chłopców, w tym dla dzieci z niepełno sprawnościami, w sali na parterze w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze.

  3. Regulamin dotyczy naboru prowadzonego w ramach Projektu o którym mowa w pkt 1 realizowanego w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020r.  i jest skierowany do rodziców

  4. Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się

  1. na stronach: https://salomon.edu.pl/przedszkole/

  2. w Biurze Projektu przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze

  1. Komisja Rekrutacyjna

  1. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez wnioskodawcę projektu.

  2. Komisja będzie odpowiedzialna za: proces rekrutacji, opracowanie regulaminu, formularzy zgłoszeniowych, oświadczeń, protokół rekrutacji, poinformowanie o wynikach.

  3. Zapewni prowadzenie rekrutacji w pomieszczeniu i budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

  4. Zapewni równe szanse rekrutacyjne dla dziewcząt i chłopców.

  1. Dokumenty niezbędne do udziału dziecka w rekrutacji

  1. Zgłoszenie kandydata do udziału w projekcie Niepublicznego Przedszkola Salomonek.

  2. Ankieta dla rodziców/opiekunów dzieci, kandydatów do Niepublicznego Przedszkola Salomonek.

  3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych dziecka i rodzica.

  4. Oświadczenie dotyczące użycia wizerunku dziecka.

  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji dzieci do projektu.

  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

  Dokumenty niezbędne do udziału w procesie rekrutacji umieszczone są na stronie www.salomon.edu.pl/przedszkole , a także dostępne w biurze projektu Niepubliczne Przedszkole Salomonek, które mieści się w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 103 (I piętro). tel. kom. 539 689 204

  7. Formy i miejsce składania dokumentów

  Rodziców/Opiekunów zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach Niepublicznego Przedszkola Salomonek prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  a. Osobiście, w biurze projektu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK, które mieści się w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 103 (I piętro).

  b. Drogą pocztową na adres:

  Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK (budynek szkoły Salomon)

  ul. Rydza Śmigłego 1, 65 – 610 Zielona Góra

  c. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl

  8. Termin składania dokumentów

  Dokumenty należy składać w terminie od 01.04.2019r do 31.06.2019r. Także po tym terminie możliwe jest złożenie dokumentów i dołączenie do projektu w okresie jego realizacji od 01.08.2019r. do 31.07.2020r. (jeśli pozostaną jeszcze wolne miejsca).

  9. Proces przyjęcia kandydata

  a. Rozmowa rodziców z koordynatorem projektu w celu przekazania najważniejszych informacji, odpowiedzi na pytania rodziców.

  b. Złożenie dokumentów i oświadczeń – formalny warunek przyjęcia do przedszkola.

  c. Podpisanie umowy o świadczenie edukacyjne i udziału dziecka w projekcie.

  d. Spotkanie organizacyjne z udziałem dzieci w celu zapoznania się, przygotowania do udziału w zajęciach przedszkola.

  10. Powiadomienie o wynikach rekrutacji. Członek komisji pisemnie lub telefonicznie powiadomi rodziców dzieci o wynikach rekrutacji.

  Kontakt: Projekt: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK

  (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON)

  pokój nr 103, I piętro

  65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1,

  kontakt telefoniczny pod numerem:

  tel. kom. 539 689 204

  Dokument można pobrać w formacie PDF

  REGULAMIN NABORU DO PRZEDSZKOLA • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom.    +48 539 689 204
  e-mail: przedszkole@salomonek.edu.pl

   
  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO

  Informacje o projekcie

  Realizujemy projekt pt „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPL 08.01.01-08-0025/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.1.1.Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Projekty realizowane poza formulą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.