• Klauzula informacyjna RODO  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne (CHSE) z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Lilii Wenedy 8, 65-342 Zielona Góra, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254079.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych możecie Państwo skontaktować się z Administartorem danych pod adresem e-mail: biuro@salomon.edu.pl lub pod numerem telefonu 68 320 77 77, a także pisemnie na adres Niepubliczne Przedszkole SALOMONek ul. Rydza Śmigłego 1, 65-610 Zielona Góra z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

  3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów będą przetwarzane w celach rekrutacji i udziału w projekcie: „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

  Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi i Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi, w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innych dotyczących podatków,

  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) – dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

  1. Państwa dane będziemy udostępniać:

  1. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  2. administrator będzie przekazywał Państwa dane zaufanym odbiorcom takim jak: dostawca usług IT, hosting poczty, usługi księgowe, pocztowe i firm kurierskich, które świadczą usługi dla administratora.

  1. Państwa dane przechowywane będą przez nas:
   Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa.

  2. Informacja o dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

  1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do:

  1. uzyskania dostępu do swoich danych;

  2. żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne;

  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych (jeżeli udzielimy odmowy usunięcia to będzie to wynikać z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);

  4. żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach;

  5. powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Państwa w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie);

  6. żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z prawnie uzasadnionych podstaw które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);

  7. żądania przenoszenia danych (jeżeli udzielimy odmowy to będzie to wynikać z wynikać z przepisów prawa, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności);

  8. wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   

  Dokument ten można pobrać w formacie PDF

  KLAUZULA INFORMACYJNA • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO