Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

30 września 2013

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon” chętnie przystąpiła do realizacji zadań projektowych mając na uwadze szeroko pojęta indywidualizację pracy z uczniem, zarówno tym, u którego braki wiedzy lub umiejętności wskazują potrzebę objęcia dodatkową opieką dydaktyczno – wyrównawczą, jak i tym którego wiedza lub umiejętności wykraczają poza podstawę programową szkoły podstawowej, co obliguje do organizacji zajęć w celu płynnego rozwoju zdolności.

Zadania projektowe realizowane są w naszej szkole od września 2011 roku. W tym czasie nasi uczniowie brali udział w szeregu zajęć o charakterze wyrównawczym jak i rozwijającym uzdolnienia.

Wymienić należy:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – „Zabawy z           literkami i cyferkami”
  2. Zajęcia logopedyczne.
  3. Trening umiejętności społecznych.
  4. Zajęcia teatralno – taneczne – „Raz, dwa, trzy”.
  5. Zajęcia muzyczne – „Do, re, mi”
  6. Zajęcia odkrywczo – badawcze w dziedzinie nauk matematyczno –     przyrodniczych – „Mały Badacz”, „Odkrywamy Świat”
  7. Zajęcia taneczne – „Hip – hop”.
  8. Zajęcia plastyczne – „Galeria Salomona”.
  9. Zajęcia matematyczne – „Kangurek”
  10. Zajęcia ogólnorozwojowe.

Celem naszych działań było stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne, zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno- profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, minimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

W przeciągu trzech lat objęto w/w zajęciami aż 37 uczniów. Zaznaczyć należy, że sto procent uczniów objętych projektem podniosło swoje umiejętności i wzbogaciło wiedzę oraz realizowało swoje zainteresowania. Zajęcia zwiększyły aspiracje edukacyjne i motywację uczniów

Zajęcia, od początku prowadzone były systematycznie przez w pełni wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem bogatej bazy dydaktycznej.

kl-ue-salomon


Skomentuj

Skomentuj

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców