EKS - Kopalnie Króla Salomona


Miło nam poinformować, że w naszej szkole realizujemy pierwszy projekt w ramach Europejskiego  Korpusu Solidarności – „Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty” 

Projekt „Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty”, jest kontynuacją dotychczas realizowanych projektów w ramach programu Erasmus+.  

Głównym celem projektu jest promocja solidarności w ChSP „Salomon” poprzez działania wolontariackie mające na celu zaangażowanie młodych ludzi (wolontariuszy i społeczności szkolnej) w wysokiej jakości działania solidarnościowe promujące integrację społeczną, demokrację oraz obywatelstwo w Europie, przy jednoczesnej poprawie umiejętności i kompetencji wolontariuszy, uczniów i nauczycieli, mających wpływ na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski, kulturalny i zawodowy.  

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU TO:  

  • Zaangażowanie młodych ludzi w działania solidarnościowe z lokalną społecznością, mieszkańcami Zielonej Góry, współpracujące ze szkołą lokalne Kościoły. 
  • Integracja społeczności lokalnej przez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach kulturalnych.  
  • Poznanie kultury danego kraju przez uczniów szkoły, poznanie naszej kultury przez wolontariuszy, wzrost tolerancji w stosunku do odmiennej kultury, nacji.  
  • Podniesienie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wolontariuszy w zakresie uczenia się poza formalnego realizowanego poprzez wolontariat.  
  • Podniesienie kompetencji wolontariusza w następujących dziedzinach: komunikacji interpersonalnej, umiejętności samooceny, refleksyjnego spojrzenia na swój proces uczenia i nauczania , nabycie umiejętności współpracy z nauczycielem prowadzącym, z dziećmi, umiejętność pracy w zespole. 
  • Rozwijanie kompetencji uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych w różnych dziedzinach – takich jak języki obce, sztuka (plastyka, muzyka, teatr, zajęcia techniczne) czy sport, współtworzonych przez wolontariuszy. 
  • Podniesienie kompetencji językowych pracowników szkoły. 
  • Podniesienie poziomu motywacji wśród dzieci i pracowników szkoły do nauki języków obcych. 
  • Podniesienie stopnia wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.  
  • Nabycie umiejętności przełamywania barier zarówno dzieci jak i wolontariuszy np. w dziedzinie komunikacji, oraz nauka przezwyciężania granic kulturowych tak aby móc nawiązywać przyjaźnie i rozumieć ludzi z innej tradycji religijnej i kulturowej. 

W tym roku będziemy gości troje wolontariuszy. Od października jest już z nami pierwszy wolontariusz – Seán Sáez Fuller, który przyjechał z Hiszpanii.