Regulamin przyznawania stypendium socjalnego uczniom ChSP „Salomon” w Zielonej Górze

2 czerwca 2014

§ 1

  1. Stypendium socjalne przyznawane jest przez Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego (ChSE) na podstawie wniosku składanego przez Rodziców lub Opiekunów prawnych Ucznia Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej Salomon.
  2. Formularze wniosków wydawane są w Sekretariacie Szkoły.
  3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać wskazanie okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, w szczególności wielkość dochodów przypadających na jednego członka rodziny Ucznia.
  4. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminach:

a. do dnia 20 czerwca (dla uczniów ChSP „Salomon” oraz nowych uczniów zapisanych na nowy rok szkolny przed 20 czerwca)
b. do dnia 15 sierpnia (dla nowych uczniów zapisanych podczas wakacji)
c. do dnia 15 stycznia (dla uczniów ubiegających się o stypendium na II semestr)

§ 2

Wysokość stypendium ustala Zarząd ChSE.

§ 3

  1. Stypendium przyznaje się na okres:

    a. roku szkolnego, lub
    b. semestru

  2. Stypendium może być przyznane tylko w przypadku, gdy Wnioskodawca ma uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec ChSE.

§ 4

Zarząd ChSE może wyrazić zgodę na odstąpienie od wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie jedynie w przypadkach szczególnych.