• Regulamin rekrutacji kadry do Niepublicznego Przedszkola Salomonek  Na potrzeby projektu „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Komisja Rekrutacyjna
  2. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez wnioskodawcę projektu.
  3. Komisja będzie odpowiedzialna za proces rekrutacji, protokół rekrutacji, poinformowanie o wynikach.
  4. Zapewnione zostanie prowadzenie rekrutacji w pomieszczeniu i budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.

  II. Sposób przygotowania oferty.

  1. Osoba zainteresowana składa ofertę na zapytanie ofertowe nr . .. /2018 przedkładając pisemną informację dotyczącą:
    
   a) wykształcenia oraz doświadczenia w postaci dokumentów aplikacyjnych:
   CV z oświadczeniem o przetwarzaniu danych, list motywacyjny.
    
   b) po akceptacji części formalnej oferty zostaje zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.
    
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

  III. Formy i miejsce składania ofert.

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  1. Osobiście, w biurze projektu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK, które mieści się w budynku Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON, ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  2. Drogą pocztową na adres:
   Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK (budynek szkoły Salomon)
   ul. Rydza Śmigłego 1
   65 – 610 Zielona Góra
    
  3. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl

  IV. Termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).
  2. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z “Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
  3. Osoby, które wzięły udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie o jej wynikach.

  V. Kryteria oceny ofert:

  Komisja Rekrutacyjna dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

  1. Spełnione warunki formalne : złożenie C V, listu motywacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych : 0 – 1 punktu.
  2. Kwalifikacje wymagane na zgłoszone zapytanie : 0 – 1 punktu.
  3. Doświadczenie w pracy z dziećmi według potrzeb dzieci w skali: 0 – 5 punktów.
  4. Ocena autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 0- 5 punktów.
  5. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów.

  VI. Powiadomienie o wynikach rekrutacji.

  1. Członek komisji telefonicznie powiadomi kandydatów o wynikach rekrutacji.

   Kontakt: Projekt: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK
   (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON)
   pokój nr 207, II piętro
   65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1,
    
   kontakt telefoniczny pod numerem:
   tel. kom. 539 689 204

  Pobierz powyższe informacje w postaci pliku PDF

  REGULAMIN REKRUTACJI KADRY