• Regulamin naboru dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Salomonek”  Na potrzeby projektu „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  I. Informacja o naborze do projektu przekazana zostanie w następujący sposób:

  1. spotkania z rodzicami
  2. opublikowana na stronie internetowej
  3. informacja w lokalnych mediach

  II. Komisja Rekrutacyjna

  1. Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana przez wnioskodawcę projektu.
    
  2. Komisja będzie odpowiedzialna za:proces rekrutacji, opracowanie regulaminu, formularzy zgłoszeniowych, oświadczeń,protokół rekrutacji, poinformowanie o wynikach.
    
  3. Zapewni prowadzenie rekrutacji w pomieszczeniu i budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
    
  4. Zapewni równe szanse rekrutacyjne dla dziewcząt i chłopców.
    

  III. Dokumenty niezbędne do udziału dziecka w rekrutacji

  1. Ankieta dla rodziców/opiekunów dzieci, kandydatów do Niepublicznego Przedszkola Salomonek.
  2. Dane kandydata do Niepublicznego Przedszkola Salomonek.
  3. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych dziecka i rodzica.
  4. Oświadczenie dotyczące użycia wizerunku dziecka.
  5. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji dzieci do projektu.
  6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

  Dokumenty niezbędne do udziału w procesie rekrutacji umieszczone są na stronie www.salomon.edu.pl, a także dostępne w biurze projektu Niepubliczne Przedszkole Salomonek, które mieści się w budynku Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON, ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro). tel. kom. 539 689 204

  IV. Formy i miejsce składania dokumentów

  Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w zajęciach Niepublicznego Przedszkola Salomonek prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  1. Osobiście, w biurze projektu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK, które mieści się w budynku Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON, ul. Rydza Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).
    
  2. Drogą pocztową na adres: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK (budynek szkoły Salomon) ul. Rydza-Śmigłego 1 65 – 610 Zielona Góra
    
  3. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl
    

  V. Termin składania dokumentów

  1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).
  2. Dopuszcza się przedłużenie terminu składania dokumentów ze względu na ważny powod po zatwierdzeniu przez opiekuna projektu.

  VI. Proces przyjęcia kandydata

  1. Rozmowa rodziców z koordynatorem projektu w celu przekazania najważniejszych informacji, odpowiedzi na pytania rodziców.
  2. Złożenie dokumentów i oświadczeń – formalny warunek przyjęcia do przedszkola.
  3. Podpisanie umowy o świadczenie edukacyjne.
  4. Spotkanie organizacyjne z udziałem dzieci w celu zapoznania się, przygotowania do udziału w zajęciach przedszkola.

  VII. Powiadomienie o wynikach rekrutacji

  1. Członek komisji pisemnie lub telefonicznie powiadomi rodziców dzieci o wynikach rekrutacji.

  Kontakt:

  Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK

  (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON) pokój nr 207, II piętro
  65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1,

  kontakt telefoniczny pod numerem: tel. kom. 539 689 204

  Dokument można pobrać w formacie PDF

  REGULAMIN NABORU DO PRZEDSZKOLA • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom.    +48 539 689 204
  e-mail: przedszkole@salomonek.edu.pl

   
  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO

  Informacje o projekcie

  Realizujemy projekt pt „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr RPL 08.01.01-08-0025/18-00 o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 8.1.1.Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Projekty realizowane poza formulą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020.