Nagroda Przechodnia "Mrówka" • mrowka • CEL

  Wdrażanie do systematycznej pracy poprzez nagradzanie uczniów za:

  • wytrwałość w dążeniu do celu,
  • pracę włożoną w uzyskiwanie osiągnięć edukacyjnych,
  • propagowanie prawidłowych zachowań prospołecznych,
  • rozwój własnej osobowości,
  • pracę nad charakterem.

  ZASADY FORMALNE

  Raz w miesiącu zespół wychowawców klas IV-VI spotyka się w celu podsumowania pracy uczniów, zasięgają opinii pedagoga oraz psychologa szkolnego.

  Zespół wychowawców wybiera dwóch uczniów w dwóch kategoriach:

  Kat. 1 – Największa ilość uzyskanych punktów w danym miesiącu dla klasy za dziedzinę ustaloną przez zespół wychowawców klas IV-VI, pedagoga oraz psychologa szkolnego.

  Kat. 2 – Zespół wychowawców wybiera ucznia zgodnie z kryteriami (uczeń nie musi spełniać wszystkich kryteriów). 

  KRYTERIA

  Uczeń musi w widoczny sposób spełniać przynajmniej jedno kryterium.

  • poprawa zachowania,
  • podniesienie wyników w nauce,
  • brak uwag,
  • duża ilość pochwał,
  • poprawa frekwencji (brak spóźnień, nieobecności),
  • zaangażowanie w życie szkoły.


 • Protokół ze spotkania wraz z uzasadnieniem wyboru zostaje przedstawiony wicedyrektorowi szkoły, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników. Nagroda „Mrówka” wręczana jest na godzinie biblijnej w pierwszy poniedziałek miesiąca. Na realizacje przywilejów uczniowie mają czas do końca miesiąca, w którym otrzymali nagrodę.

  W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od zasad formalnych, po konsultacji z dyrektorem.

  PRZYWILEJE PRZYSŁUGUJĄCE UCZNIOM

  Kat. 1. – przywilej dla klasy – dzień bez plecaka

  • klasa wspólnie wyznacza dzień bez plecaka,
  • informuje wychowawcę o dacie dnia bez plecaka z tygodniowym wyprzedzeniem,
  • informacja o terminie zostaje wywieszona na gazetce dla nauczycieli
  • Dzień bez plecaka oznacza, że uczniowie pracują na lekcjach realizując podstawę programową korzystając ze środków dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli( nie posiadają książek, zeszytów czy ćwiczeń).
  Zapowiedziane sprawdziany wszyscy piszą zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

  Kat. 2. – przywilej dla ucznia – w wybranym przez siebie dniu uczeń, który otrzymał Mrówkę, nie będzie odpytywany z bieżącego materiału z wyłączeniem zapowiedzianych sprawdzianów.


  Regulamin w pliku PDF można pobrać tutaj.