Edukacja domowa

podstawowe informacje

O edukacji domowej

homeschoolEdukacja domowa to alternatywa do edukacji szkolnej, uregulowana przepisami Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty i Ustawy z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw.

W ramach edukacji domowej obowiązek szkolny realizowany jest poza szkołą – odpowiedzialność za zapewnienie warunków edukacji dziecka przejmują rodzice (tzn. albo uczą je sami, albo organizują ten proces w inny sposób). Szkoła sprawdza (obowiązkowo raz do roku) postępy dziecka w przyswajaniu wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami podstawy programowej odpowiedniej do jego wieku i wystawia świadectwo.

ChSP „Salomon” ma w gronie swoich uczniów kilkoro dzieci edukowanych domowo. Jako grono pedagogiczne jesteśmy chętni i gotowi do sprawowania opieki nad dziećmi uczonymi przez rodziców, przeprowadzania sprawdzania ich umiejętności i wiedzy, wystawiania świadectwa.

Zasady przyjęcia dziecka do ChSP „Salomon”, kształconego w ramach edukacji domowej.

hschoo

 • Rozmowa rodziców i dziecka z dyrektorem szkoły jest pierwszym etapem rekrutacji. Kolejnym jest złożenie przez Rodzica następujących dokumentów:

  • podania do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
  • zobowiązania rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
  • w przypadku kontynuowania kształcenia – na koniec roku świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

 • Zasady klasyfikacji oraz współpracy dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą

  Na wniosek Rodziców, dyrektor szkoły z oddziałem przedszkolnym, do której uczeń został przyjęty, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna formą wychowania przedszkolnego.

  Więcej informacji o zasadach klasyfikacji oraz współpracy dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą znaleźć można tutaj